!!!!ZÁSOBY MUSÍ PRYČ!!! SLEVY AŽ 50%!!!!

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je internetový obchod www.obchod-bezlepku.cz,  Marie Kolářová, IČ: 09898816, se sídlem Tolmanova 4260, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Marie Kolářová

Adresa: Obchod-bezlepku.cz, Tolmanova 4260, 580 01 Havlíčkův Brod 

Email: info@celiakie-praha.cz

Telefon: +420777879248

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Michaela Beránková

 • adresa: Obchod-bezlepku.cz, Mrzkovice 34, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 • telefon: +420774240136
 • e-mail: obchod@celiakie-praha.cz

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky na eshopu www.obchod-bezlepku.cz

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let ode dne prodeje zboží či registrace podle toho, co proběhne později.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

 • podílející se na dodání zboží (přepravní společnosti zajišťující dodání objednaného zboží), realizaci plateb na základě smlouvy (penežní instituce)
 • zajišťující technické a softwarové a marketingové služby související s provozováním e-shopu. 

VI. Vaše práva

 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě aktualizaci či omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a dále právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, IČ: 70837627

 •  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (zejména hesla, antivirové programy, firewall, zálohy, technické zabezpečení budovy, zámky, trezory..)

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2021

Zpět do obchodu
NajduZboží.cz